14 januari 2017

Bestuur

Het bestuur van Scouting Rudyard Kipling bestaat uit een zevental leden: De voorzitter, secretaris, penningmeester en vier vertegenwoordigers van de kwadranten: Leden, Leiding, Materiaal & Veiligheid en Blokhut & Inventaris.

Het bestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken in de groep. Het bestuur maakt een werkplan, een algemeen beleid en een toekomstvisie. Daarnaast houdt het zich bezig met het financieel beleid, het onderhoudsbeleid, het aanschaf / vervangingsbeleid en het huisvestingsbeleid. Zo bekijkt het bestuur of gevraagde investeringen verantwoord zijn, onderzoekt het de mogelijkheden voor verdere kwaliteitsverbeteringen van benodigde middelen en huisvesting. Ook milieubeheer hoort bij het bestuur.

Na de vaststelling van het beleidsplan door de groepsraad, coördineert het bestuur de uitvoering. Ongeveer eens per zes weken komt het bestuur bij elkaar in een vergadering.

Minimaal vier maal per jaar wordt de groepsraad gehouden, hierbij is alle leiding en overige personen met een functie binnen de groep uitgenodigd. In de groepsraad wordt het beleid van de groep vastgesteld en worden besluiten genomen over het wel en wee van de groep. De groepsraad is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep.

U kunt het gehele bestuur bereiken via: bestuur@rudyardkipling.nl

Een mail naar alleen de secretaris stuurt u naar info@rudyardkipling.nl

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Vacature, voorzitter

Bert van de Meeberg, secretaris

Wouter Rensen, penningmeester

Amber ten Hagen, kwadrant Leiding

Kim van den Broek, kwadrant Leden

Geert-Jan van Glabbeek, kwadrant Materiaal & Veiligheid

Frank Kuipers, kwadrant Blokhut & Inventaris